شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران

شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران پس از سپری شدن حدود یک دهه از آغاز فعالیت خود در حوزه های عمرانی شهر تهران و به عنوان پیانکار عمومی شهرداری مناطق 22 گانه تهران ،موفق به عقد 3556 قرارداد شده و در حال حاضر با اتکا به عزم و ارده مدیران و پرسنل کتعخد خود تبدیل به یکی از شرکت های فعال در حوزه کسب و کار عمران و آبادانی شهر تهران شد

به باور و اعتقادمان ، رشد روزافزون شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران در بهبود مدریت کیفت ، در گرو پایبندی کامل به اصل رضایتمندی کلیه ذینفعان شرکت است قطعا این رضایت برای شرکت یک هدف و اصل جدی بوده و قطعا در روند بهبود و تقویت آن گام های جدی تر برداشته خواهد شد