Friday, January 22, 2021

اخبار ویژه

با عملياتي شدن اين طرح، ایجاد و از ظرفيت هاي موجود شده تا سطح اعتماد متخصص به مديريت

با عملياتي شدن اين طرح، ایجاد و از ظرفيت هاي موجود شده تا سطح اعتماد متخصص به مديريت

با عملياتي شدن اين طرح، ایجاد و از ظرفيت هاي موجود شده تا سطح اعتماد متخصص به مديريت

اخبار معاونت

كانون ارزيابي و توسعه مديران
با عملياتي شدن اين طرح، ایجاد و از ظرفيت هاي موجود شده تا سطح اعتماد متخصص به مديريت

گزارش روابط عمومی اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران شهرداری تهران...

كانون ارزيابي و توسعه مديران
با عملياتي شدن اين طرح، ایجاد و از ظرفيت هاي موجود شده تا سطح اعتماد متخصص به مديريت

گزارش روابط عمومی اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران شهرداری تهران...

اخبار

كانون ارزيابي و توسعه مديران
با عملياتي شدن اين طرح، ایجاد و از ظرفيت هاي موجود شده تا سطح اعتماد متخصص به مديريت

گزارش روابط عمومی اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران شهرداری تهران...

كانون ارزيابي و توسعه مديران

با عملياتي شدن اين طرح، ایجاد و از ظرفيت هاي موجود شده تا سطح اعتماد متخصص به مديريت

گزارش روابط عمومی اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران شهرداری تهران...

داور نظری

مدیر کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران

سامانه ارزشیابی مدیران

سامانه شناسایی و انتصاب مدیران

سامانه انتصاب

آموزش مدیران

چند رسانه ای

پادکست

گزارش روابط عمومی اداره کل ارز...
گزارش روابط عمومی اداره کل ارز...

فیلم

گزارش روابط عمومی اداره کل ارزشیابی و ...

گزارش روابط عمومی اداره کل ارزشیابی و ....

کتابخانه

مدیریت دانش

بازار رقابت مدیران

کانون ارزیابی و ...

امروز : 17/05/1399 (ه ش) برابر با 17 رجب 1441 (ه ق)

چهار راه ابوسعید خیابان وحدت اسلامی نبش کوچه شهید نورایی ساختمان شماره 42 شهرداری تهران

58742136-7

254876311585

tehran.ir.info@mego

@mepgo.tehran

@mepgo.tehran